Tag

ซีรีส์เกาหลี พีเรียด

Browsing

👑 ซีรีส์เกาหลีพีเรียดส่วนใหญ่ที่เราได้ชมกันมักจะเล่าถึงการแย่งชิงอำนาจ แต่ละซีรีส์หรือเรื่องราวก็จะมีจุดเด่นที่ทำให้ซีรีส์น่าสนใจ อย่างซีรีส์เรื่อง “Under The Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินิ” เป็นการเล่าเรื่องของแม่ผู้มีอำนาจเป็นถึงราชินิและเป็นแม่…